ส่วนของสมาชิก

สมัครสมาชิก

ข้อมูลชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
ชื่อผู้ใช้งาน :
ภาษาอังกฤษเท่านั้น
รหัสผ่าน :
ภาษาอังกฤษเท่านั้น
รหัสผ่านอีกครั้ง:
ภาษาอังกฤษเท่านั้น
อีเมล์ :
ข้อมุลส่วนตัว
เพศ :
ชื่อ :
นามสกุล :
ชื่อเล่น :
วันเดือนปีเกิด :
วันที่ : เดือน : ปี :
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ :
จังหวัด :
รหัสไปรษณ์ :
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
มือถือ :
ข้อมูลการสปอนเซอร์
รหัสผู้แนะนำ :
ชื่อผู้แนะนำ :
รหัสอัพไลน์ :
ชื่ออัพไลน์ :
ข้อมุลทางบัญชี
ชื่อบัญชี :
เลขที่บัญชี :
สาขา :
ธนาคาร :
ประเภทบัญชี :

เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์
บริษัท เฮลท์ แอนด์ ฮีล จำกัด เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ข้อมูลและส่วนประกอบอื่นๆในทุกๆหน้าของเว็บไซต์นี้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ห้ามทำการดัดแปลง จัดเก็บในระบบที่สามารถนำมาใช้งานได้ ถ่ายโอน ลอกเลียนแบบ เผยแพร่หรือใช้ข้อมูลและส่วนประกอบนั้นโดยวิธีอื่นใด เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า โดยมิได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรบริษัท เฮลท์ แอนด์ ฮีล จำกัด

บริษัท เฮลท์ แอนด์ ฮีล จำกัด เป็นเจ้าของเครื่องหมายทางการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการและชื่อทางการค้าที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ บริษัท เฮลท์ แอนด์ ฮีล จำกัด ไม่อนุญาตหรือยินยอมให้มีการใช้เครื่องหมายทางการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้าโดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัท เฮลท์ แอนด์ ฮีล จำกัด

การใช้ข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆ
ข้อมูล และส่วนประกอบต่างๆที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า และมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำอย่างผู้เชี่ยวชาญ

บริษัท เฮลท์ แอนด์ ฮีล จำกัด ดูแลจัดการเว็บไซต์นี้ในประเทศไทย และมิได้ให้คำรับรองว่าข้อมูลที่จัดให้มีในหรือผ่านเว็บไซต์นี้ เหมาะสมสำหรับหรือใช้ได้ในประเทศอื่นๆ หากท่านใช้เว็บไซต์นี้จากประเทศอื่นๆ ท่านมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับในประเทศนั้น

เนื้อหา ในส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหน้าใดหน้าหนึ่งของเว็บไซต์นี้ อาจระบุข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการอื่นที่แยกออกไปต่างหาก ในกรณีที่ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการอื่นและข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ บริการนี้ มีความขัดแย้งกัน ให้ใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการที่แยกออกไปนั้น บริษัท เฮลท์ แอนด์ ฮีล จำกัด ขอแนะนำให้ท่านอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการอื่นนั้น ก่อนใช้ข้อมูลในหน้านั้นๆ

การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ
เว็บไซต์ นี้อาจมีการเชื่อมโยงกับเว็บไชต์อื่นๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การให้บริการและดูแลจัดการโดยบุคคลที่สาม บริษัท เฮลท์ แอนด์ ฮีล จำกัด มิได้ให้การรับรองหรือยืนยันความถูกต้องในเนื้อหาของเว็บไซต์ เหล่านั้น และมิได้สื่อโดยนัยว่าบริษัท เฮลท์ แอนด์ ฮีล จำกัด ให้การรับรองหรือแนะนำข้อมูลในเว็บไซต์ เหล่านั้น

การที่ท่านเลือกเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าว ถือว่าท่านยอมรับความเสี่ยงแต่เพียงผู้เดียว บริษัท เฮลท์ แอนด์ ฮีล จำกัด ขอแนะนำให้ท่านอ่านรายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ ตลอดจนนโยบายการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้นก่อนเข้าใช้ เว็บไซต์ดังกล่าว

บริษัท เฮลท์ แอนด์ ฮีล จำกัด จัดทำ Links ต่างๆที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ต่างๆที่ให้บริการดาวน์โหลดซอฟแวร์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อความสะดวกของท่านเท่านั้น บริษัท เฮลท์ แอนด์ ฮีล จำกัด ไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิดใดๆสำหรับความสูญเสียหรือความเสีย หายที่เกิดจากการที่ท่านดาวน์โหลดซอฟแวร์ดังกล่าว

ไม่มีการรับประกัน
บริษัท เฮลท์ แอนด์ ฮีล จำกัด นำเสนอข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้เพื่อให้ข้อมูล และตามที่ปรากฏอยู่หรือที่มีอยู่เท่านั้น ถึงแม้บริษัท เฮลท์ แอนด์ ฮีล จำกัด จะได้ใช้ความพยายามทุกวิถีทางเพื่อทำให้ข้อมูลและส่วน ประกอบนั้นมีความถูกต้องมากที่สุด บริษัท เฮลท์ แอนด์ ฮีล จำกัด ก็ไม่สามารถรับประกันว่าข้อมูลและส่วนประกอบดังกล่าวมีความถูก ต้อง สมบูรณ์เพียงพอ ทันกาลทันเวลา เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ และปราศจากไวรัส ทั้งนี้ บริษัท บูลคอฟ จำกัดจะไม่รับผิดสำหรับความผิดพลาดหรือการละเว้นใดๆในข้อมูลและส่วน ประกอบนั้น

ข้อจำกัดความรับผิด
บริษัท เฮลท์ แอนด์ ฮีล จำกัด จะไม่รับ ผิดต่อความเสียหายใดๆ รวมถึง ความเสียหาย สูญเสียและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยเฉพาะเจาะจง โดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่อง ซึ่งเกิดจากการที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซ ต์นี้ หรือการที่บุคคลใดๆไม่สามารถเข้าใช้ได้ นอกจากนั้น บริษัท เฮลท์ แอนด์ ฮีล จำกัด จะไม่รับผิดต่อความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ไวรัส ถึงแม้ว่าบริษัท บูลคอฟ จำกัดหรือตัวแทนของบริษัท บูลคอฟ จำกัดจะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิด ความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้น

กฎหมายที่ใช้บังคับ
การใช้เว็บไซต์นี้หรือการตีความข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์นี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายไทยที่มีผลใช้บังคับ